Dvacetiletý příběh pomoci

prezentace 20 let činnosti Klubu

V roce 2017 oslavil Klub přátel dětí dětských domovů dvacet let od vzniku. Klub byl založen s primárním cílem pomáhat dětem z dětských domovů, ale jeho činnost se během let rozšířila i na další aktivity.

Kdo jsme

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí je Klub, který vznikl 13. 5. 1997 s primárním cílem pomáhat nejrůznějším způsobem dětem z dětských domovů. Tehdejší ředitelka Dětského domova v Novém Strašecí Jarmila Dolejšková právě končila své působení a odcházela na zasloužený odpočinek. Dost dobře si neuměla představit život bez dětí a konkrétně bez dětí z dětských domovů, kterým se více než 30 let snažila se svými kolegy nahrazovat rodinu. Znalost života a potřeb v dětských domovech jí vedla k rozhodnutí založit občanské sdružení, které by pracovalo ve prospěch těchto dětí a měla štěstí, že pro tuto činnost získala celou řadu skvělých osobností – tetiček. Děti v dětských domovech nestrádají materiálně, naopak jsou všestranně a dobře zabezpečené. Tety a strýčkové v dětských domovech se v náhradních rodinách o svěřené děti starají s osobním nadšením a velkou citovou angažovaností a s maximálním úsilím aplikují zásady rodinné výchovy  v této náhradní péči.

Traumatizované zážitky poznamenají citový vývoj dítěte. Proto je důležité, aby děti, které prožily neradostné dětství či trauma, byly obklopeny lidmi, kteří je mají rádi, kteří budou při nich stát, podporovat je, chválit a povzbuzovat. Nejen to, že jsme se snažili je pochopit, ale došli jsme také k lepšímu pochopení a porozumění jejich traumatu. Tyto děti se dostaly do nerovného postavení bez vlastního přičinění. Ve prospěch sociálně znevýhodněných dětí tedy musí včas, systematicky a dlouhodobě intervenovat instituce a jiné organizace s celospolečenskou odpovědností.

To nejcennější, co ale vkládáme do naší práce, je především naše láska k potřebným dětem a snaha veškerou svou dobrovolnickou práci vykonávat z celého svého srdce.

 Složení Klubu přátel dětí dětských domovů:

 • Zakládající členky Rady (rok 1997):

JUDr. Růžena Eliášová

Jarmila Dolejšková

Milada Karasová

Ing. Jana Sedláková

 • Současné složení Rady

Tamara Kotvalová – patronka a generální sponzorka, do současné doby finančně podpořila naše projekty několika milionovou částkou

Milada Karasová – předsedkyně a zakladatelka, od počátku zapojila do podpory naší činnosti svoji modelingovou agenturu, ale  i řadu štědrých donátorů jako např. Augustina a Markétu Sobolovi

Jarmila Dolejšková – zakladatelka a držitelka čestného titulu „Ochránce dětí“ za celoživotní práci ve prospěch ohrožených dětí

PhDr. Jarmila Divišová Ph.D. – přes 20 let vykonává psychologickou a poradenskou činnost pro děti a mladistvé z DD, matky v azylových domech, ale i pro děti ze sociálně slabých rodin

Ing. Alena Bažantová – kromě donátorství jak osobního, tak prostřednictvím spol. FINČ s.r.o. je supervizorem a poradcem v otázkách finančních

Vlasta Hemalová – zagitovala pro naše aktivity i manžela, který každý rok aukci výborně moderuje, ale společně získali i  dlouhou řadu donátorů, jak výtvarníků, tak sponzorů

Ivanka Žídková – pro naši činnost našla podporu u přátel i členů vlastní rodiny, reprezentuje Klub i jako dáma Rytířského řádu Sv. Václava

Ing. Jarmila Králová – každoročně daruje své obrazy na naši charitativní aukci, vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé

Bc. Martina Vosmíková – jednatelka

Lenka Nikodýmová – je velmi aktivní členkou  a pomáhá s organizací většiny aktivit, zapojila do činnosti i manžela, který pravidelně moderuje koncert v Novém Strašecí

Alexander Hemala – čestný člen Klubu, moderuje všechny aukce

Dvacetiletý příběh pomoci

Informace o naší činnosti během 20-ti let působení Klubu

A/   Nejrozsáhlejší činností byl od počátku soc. projekt podporovaného bydlení pro děti a mladistvé z dětských domovů. Celý projekt byl rozdělen do 3 částí:

 1. a) Dům na půl cesty v Novém Strašecí, Rakovnická 707 – „Startovací byty“
 2. b) DOMOV – Rakovník, Pražská 97
 3. c) DOMOV – Velvary, Chržínská 47
 4. d) VLASTNÍ BYDLENÍ – Individuální podpora již plně společensky integrovaných svěřenců v jejich snaze získat vlastní nájemní smlouvu nebo byt.

Takže již v roce 1998 jsme zrealizovali projekt chráněného bydlení „Dům na půli cesty“ a „Domov dětem“. Tam se již plnoletí jedinci museli připravit do samostatného života, zvládnout základní dovednosti od vedení vlastní domácnosti, jednání s úřady, či nácvik bezkonfliktních interpersonálních vztahů na pracovišti i v domě mezi sousedy.  V rámci projektu byly zřízeny byty v Novém Strašecí, v Rakovníku, ve Velvarech. V roce 2002 bylo zahájeno podporované bydlení pro děti z DD Nymburk. V rámci tohoto bydlení jsme zafinancovali pořízení jednoho velkého byty pro rodinnou skupinu DD Nymburk, kde žilo 8-10 dětí ve věku od 3-18 let se dvěma tetami a strýčkem jako rodina. Dále byly pořízeny tři startovací byty pro mladistvé, kteří své mateřské zařízení (DD Nymburk) v 18-ti letech  opustili. Asistenci u mladistvých v těchto bytech zajišťovali tetičky a strýček, pečující o rodinnou skupinu.

V rámci našeho hlavního sociálního projektu společenské integrace dětí a mládeže z dětských domovů jsme v uplynulých letech poskytli nejen přístřešek, ale i odpovědnou přípravu pro samostatný život celkem 36 mladistvým. Naším cílem je pomoci dětem a dospívajícím z dětských domovů, kteří prožili své dětství bez lásky a péče vlastních rodičů, vybudovat si svůj vlastní domov, s naší pomocí si osvojit návyky a dovednosti potřebné k vedení samostatného života a naučit se nést odpovědnost za vlastní jednání a rozhodnutí. Za pomoci členek Klubu si naši svěřenci nacvičovali jednání s úřady.  Zvyšovaly se tím jejich šance při hledání práce, posilovaly se jejich kompetence při hospodaření ve vlastní domácnosti a tím dokázali čelit celé řadě nástrah. Největší podpory se jim dostávalo při zajišťování zaměstnání a následné motivaci k nastavení dobrých interpersonálních vztahů na pracovišti, ale především k udržení zaměstnání.  Aktuálně evidujeme 75% úspěšně socializovaných svěřenců.

B/ Snažíme se spravedlivě věnovat svou pozornost každoročně dětem z nejrůznějších DD a podporovat všechny aktivity zaměřené na jejich osobnostní rozvoj. Jedná se především o tyto činnosti:

 • Volnočasové aktivity jako jsou olympiády, sportovní hry, divadelní a hudební festivaly realizované dětskými domovy
 • Podpora talentovaných dětí z dětských domovů, kde přispíváme na jazykové pobyty či studium nejrůznějších oborů, včetně uměleckých
 • Další vzdělávání a rekvalifikační kurzy v oborech kuchař, číšník, zahradník, pečovatelka

C/ Mezi naše další činnosti patří:

 • Již 20 let podporujeme domov Ráček, celodenní stacionář pro handicapované děti, kterému přispíváme na materiál do chráněných dílen, na sportovní aktivity a ozdravné pobyty
 • Spolupracujeme dlouhodobě s organizací, která pomáhá matkám s handicapovanými dětmi v jejich těžké a náročné každodenní práci
 • Pod naším vedením se realizují kurzy vaření a stolování v azylových domech pro matky s dětmi v Plzni a v Rumburku, ale i pro sociálně slabé klienty z komunitního centra
 • Dlouhodobě podporujeme stacionář pro tělesně postižené děti v Berouně, kde přispíváme na hipoterapii, canisterapii a muzikoterapii, které pomáhají dětem k jejich zlepšení zdravotního stavu
 • V roce 2016 jsme již po osmé realizovali koncert „Děti dětem“, jehož hlavní myšlenkou je, aby děti z dětských domovů pomohly zdravotně a sociálně handicapovaným vrstevníkům, ale i představit šikovné děti z dětských domovů, které mají odvahu žít vlastní život naplno.
 • Podporujeme finančně terapeutické programy v OS Sluneční paprsek, NF Slunce pro všechny
 • Podporujeme a finančně se podílíme na realizaci zájmových kroužků a vzdělávání pro děti ze sociálně slabých rodin

 

Za 20 let se podařilo mnoho dobrého. Náš tetičkovský tým společně usiloval o dosažení hlavního cíle, který je zdůrazněn i v názvu naší organizace. Celých 20 let my jako tetičky a vy všichni, které jsme zde vyjmenovaly jako sponzory a příznivce, jsme společně usilovali být dobrými a užitečnými přáteli potřebných dětí. Společně jsme se všichni radovali z každého i malého úspěchu. Neúspěchy nás spojily a motivovaly k dalším aktivitám. Pozitiva však  převažují. Což  dokazuje i skutečnost, že máme 75 % úspěšnost v našem projektu „sociální integrace mládeže z dětských domovů“.  Všichni tito úspěšní svěřenci  poskytnutou šanci využili a našli své místo v životě. Většina jich má i vlastní rodiny, o své děti zodpovědně pečují, jsou schopni vést spořádaný život. Dětičkám z DD jsme pomohli rozvíjet jejich osobnost a talenty. Podpořili jsme je jak ve vzdělávání, tak v zájmech sportovních i kulturních. To vše s cílem dát jim možnost vést lepší způsob života než jejich rodiče. Osud jim nedopřál láskyplnou rodičovskou péči ve slušné rodině, ale díky Vám všem, kteří jste nám věřili a věříte, díky Vaší podpoře, jsme mohli  celých 20 let těmto dětem pomáhat v jejich zdařilém startu do samostatného života.

Chtěli bychom poděkovat řadě skvělých soucitných, štědrých lidí a právnických osob, bez jejichž pomoci bychom nedokázali naše charitativní projekty realizovat.

 Poděkování největší náleží naší generální sponzorce paní Tamaře Kotvalové. Členkou Rady je od roku 2002. Prostřednictvím svých firem  FIMOS a.s. (2002 – 2008), Carollinum s.r.o. a SERVIND s.r.o. (podporují Klub do současnosti) darovala na projekty Klubu 6.695.000 Kč.

Dále děkujeme:

PRE a.s. – JUDr. Růžena Eliášová (zprostředkovatelka), RINGIER ČR a.s. – Ing. Tomáš Bӧhm, MAJOR HOLDING a.s., Czechoslovak Models – Milada Karasová, Klinika JL, s.r.o. – MUDr. J. Lešták, CSc., Letišně Praha, ČESKÁ MÓDA A DESIGN, YANNY– Ing. Jana Sedláková (dárce), VYDAVATELSTVÍ LOTOS – Ing. Alena Štěpánková, Marie Nosková, FIMOS a.s., CAROLLINUM s.r.o., SERVIND s.r.o., RINGIER ČR a.s., ELWOOD (majitelky Lenka Vlachová a Radka Pavelková), Whirpool CZ spol. s r.o., EUFI – uzavřený investiční fond, a.s., ETNA – Jiří Hladík, ZEBRA PRAHA s.r.o. – Ing. Alena Bažantová, MERO a.s., MATRIX – Romana Topinková, RAINBOW PRODUCTION – Ing. Babara Kovačková, H.S.TRADE – Ing. Mirek Sedlák, Augustin a Markéta Sobolovi , Helena Kotlíková, Zdeněk Toman, Růžena Nechanská, Jiří Šlesinger, Pavel Závitkovský, MUDr. Petr Vaculík, Letišně Praha, PharmDr. Jarmila Chytrá, Hana Burešová

Výtvarníci:

Jiří Anderle, Ivana Barazi, Tomáš Bím, Jiří Bouda, Martin Bouda, Katerina Bohac Linarec,  Adolf Born, Josef Bolf, Jan Brabenec, Irena Budweiserová, Alena Ciková, Sabahudin Čečo, Karel Demel, Jan Drocár, Tomáš Durňák, František Ringo Čech, Bára Fišerová, Jana Felixová, Andrea Forsterová, Jiří Frič, Jan Gabler, Lucie Gemelová, Vladimír Halla, Václav Hartman, Lukáš Hausenblas, Kateřina Hrachovcová, Tomáš Hřivnáč, Věra Hӧrstová, Iva Hȕttnerová, Karel Gott,  Milan Chabera, Jan Kanyza, Ivo Chvátil, Merlin Jahodová, Eva Jandejsková, Boris Jirků, Josef  Ladislav Jícha, Jan Jȕngling, Vlasta Kahovcová, Libor Kaláb, Aleš Knotek, H. Leisztner-Kroftová,  Kristian Kodet, Zuzna Kořistková, Jarmila Králová, Helena Leisztner-Kroftová, Dominik Mareš, Táňa Macholdová,  Ivana Mašková, Iva Mrázková, Josef Nálepa, Milan Neubert, Vratislav Noha, Jiřina Nováková, Nadia Pesantová, Milan Novák, Jiří Němec, Eva Nemoudry, Alexandr Onishenko, Z. Oluthorová,  Kateřina Parik, Zdeněk Pátek, Vráťa Paur,  Alexandra Parik, Zdeněk Pátek, Vráťa Paur, Nadia Pesantvá,  Olga Pokorná, Aldin Popaja,Miroslav Pošvic,  Pavel Roučka, Vladimír Pechar, Tomáš Rohan, Jaroslav Róna,  Jan Saudek, Patrik Saudek,  Berenika Saudková, Roman Sejkot,Pavel Sivko,  Jiří Slíva, Jiří Suchý, Ema Srncová, Vladimír Suchánek, Joska Skalník, Jaroslava Šetelíková, Jadran Šetlík, Jaroslav Šerých, Roman Štechmiler, Vera Tataro, Petr Urban, Milan Vácha,  Robert Vano, Jiří Valeš,  Alice Vegrová, Barbara Issa Wagnerová, Pavel Vavrys, Martin Vavrys, Vladimír Větrovský, Josef Velčovský, Maxim Velčovský, Jan Vodňanský,  Tereza Vozková, Bohunka Waage, Barbara Issa Wagnerová, Václav Zoubek, Světlana Žalmánková, Amerty Praha,  Gillet ,dar  ze sbírky manželů Honcových

Dražitelé:

Zora Boháčová, MUDr. Petr Vaculík, Růžena Nechanská, Marie Vejvodová, Denisa Lukešová,  Radim Lukeš, Pavel Schreiber, namželé Šlesingerovi, Pavel  Závitkovský, Barbara Kovačková, Ilona Holečková, Petr Hejma, NF Slunce pro všechny Blanka Dvořáková, Tomáš Kreč, Tomáš Bílek, Oční klinika JL Ján Lešták, Pavel Boček, SFM Group Jana Frňková,  MAJOR HOLDING a.s. Petr Joran, PaedDr. Jaroslav Dvořák, Marta Kovaříková,  Hana Pelánková, Mimar Bach, Leoš Anderle,  Jarmila Divišová,  Ambition s.r.o. Kateřina Daczická, Ilona Rajská,  Libuše Svobodová, Miroslav Svoboda, Petr Meduna, Svatava Šedová,  Alena Bažantová, Zdeňka Molnárová, Tomáš Rohan, Markéta Sobolová, Hana Nekolová, Hana Spoladore, Pavel Duba,  Hana Kleplová,  Helena Leisztner-Kroftová, Marcela Pawelka, Milada Karasová, Marcela Dvořáková, Chodov Reality a.s. František Jelínek, Petr Juruš, JUDr. Miluše Svobodová,  Markéta Mátlová, Augustin Sobol, M. Jech, Václav Dejčmar, Tamara Kotvalová,  Iveta Lébrová,  Milada Prošková, Faraz Mahmood, Naděžda Drábová, Libor Satýnek, Irena Šroubková, Kateřina Škarková, Richard Jahoda, Tomáš Janeba,  Roman Štechmiler, Jaromír Sedlák, Roman Hájek, Jan Hájek,  Jiří Hrabák, Jarmila Dolejšková,  Marie Kousalíková, Linda Valošková, Luděk Sekyra,  Kateřina Luisa Paděra – Daňhelová, AQUA COM s.r.o., Paris Renaissance s.r.o., LARIX Consulting s.r.o., WORK PRESS s.r.o., ARTIGA REIM s.r.o.,

 

Další poděkování:

Palác Žofín – Jan Hrubý, Sanjiv Suri – restaurace Žofín Garden, Miro Smolák – Galerie Miro, Radka Fišerová, Felix Slováček, Aleksandr Yasinski, firma rámování  Aleš Hůlka, Milada Fišerová, Pavel Šporcl, Miroslav ZikaTomáš Burňák, kostel sv. Rocha, Andrea Kalivodová, Markéta Mátlová, Monika Absolonová, Jiřina a Dalibor Jandovi, Václav Hudeček,  Jaroslav Svěcený, Hanka Křížková, Zora Jandová, Liana Sass, Martin Chodúr,  Duo Kamélie,  Heidi Janků, Sisa Sklovská, Alexandr Yasinski, firma rámování – Aleš Hůlka, Milada Fišerová, Miroslav Zika, Tomáš Durňák,  Alena Kopřiva Chadová, Petra Husková, Grand Hotel Bohemia, Vyšehrad 2000 TRICO, spol. s r.o. – Vladimír Zámiš, Dallmayr Kaffe – René Sion, Statuss magazine – Viktoriya Sion.

Vřelé díky Vám všem, přátelé.