Činnost a projekty

Činnost v Klubu je dobrovolná, charitativní práce je vykonávaná všemi členy rady i řadovými členy sdružení bez nároku na jakoukoli finanční odměnu.

V souladu se stanovami spolku Klubu přátel dětí dětských domovů jsou všechny získané finanční prostředky vynaloženy na podporu následujících oblastí ve prospěch dětí z dětských domovů: podpora sportovního využití dětí a mládeže a dalších zájmových činností, podpora vzdělávání, podpora zdraví, podpora akcí s cílem zkvalitnit životní prostředí a podmínky pro život dětí v dětských domovech, podpora realizace sociálního projektu zaměřeného na budování tzv. Domů na půli cesty.

Dům na půli cesty formou dvou bytů, které Klub pořídil ze sponzorských darů, provozoval od 1. 7. 1998 v Novém Strašecí. Jednalo se o dva byty v běžné občanské zástavbě. Jeden pro tři dívky a druhý pro tři chlapce. V těchto bytech členky Klubu pomáhali dětem z dětských domovů, které po dovršení osmnácti let odcházejí z mateřského zařízení a nemají střechu nad hlavou. Členky Klubu byly těmto velkým dětem průvodci při jejich vstupu do samostatného občanského života. Osmnáctiletí odchovanci z dětských domovů jsou věkem dospělí, ale sociálně nikoliv. Jsou bez rodinného zázemí a velice bezradní při jednání s příslušnými úřady a institucemi při vyřizování záležitostí spojených s jejich sociálním zabezpečením, hledáním zaměstnání. Mají problémy s vedením vlastní domácnosti a zejména nezvládají hospodaření s vlastními a velice nízkými příjmy. Často se jedná o jedince s mentálním handicapem, kteří jsou ale schopni si s  pomocí osvojit  všechny tyto potřebné dovednosti a návyky a vést po určité době samostatný život.

V popisovaných bytech byli  naši svěřenci ubytováni jen přechodně – maximálně však na dobu tří let. Po této době jsou již ale schopni se o sebe postarat, pracují a chtějí pracovat i nadále, protože být na sociální podpoře považují za vlastní selhání, ale bohužel nejsou finančně tak silní, aby si byt pořídili. Získat státní byt bývá naprostou výjimkou, takže ani tuto možnost nemají a ubytovna pro bezdomovce již vůbec není vhodným řešením.

Proto jsme zahájili další etapu, navazující na provoz „Domu na půli cesty“. Tento projekt jsme pojmenovali „Domov“. Název projektu vystihuje touhu těch, kteří od nejútlejšího věku žili mimo vlastní rodinu v nejrůznějších zařízeních, po životě vlastním, svém domově. Znamená to tedy, že z Domu na půli cesty by tito jedinci měli možnost odejít z přechodného podnájmu do trvalého nájmu.

Projekt „Domov“ Rakovník se podařilo zrealizovat počátkem roku 2001. Nejdříve šlo  o 1 byt, který obývali 3 chlapci, kteří úspěšně zvládli socializační proces v Domu na půli cesty v Novém Strašecí. Každý z chlapců obýval v tomto bytě samostatný pokoj.

1.2. 20002 bylo zahájeno chráněné bydlení pro děti z DD Nymburk. Jednalo se o 3 garsonky domu na půli cesty pro děti nad 18 let, 1 velký byt pro „rodinu“ 8-10 dětí ve věku 3-18 let o které pečovali 2 tety a 1 strýc.

V roce 2003 byla ve spolupráci s městem Velvary zahájena rekonstrukce bytového domu v Chržínské ulici. Po rekonstrukci objektu  jsme převzali tři byty a během roku 2004 jsme je vybavili, takže opět sloužily bývalým klientům dětských domovů.

Během let jsme pomohli našim svěřencům získat vlastní bydlení, tím, že jsme oslovili obecní úřady, kde by nepomohli s přidělením bytů, nebo jsme poskytli  finanční pomoc při úhradě nákladů na bydlení, či od sponzora získali vybavení.

V rámci našeho hlavního sociálního projektu společenské integrace dětí a mládeže z dětských domovů jsme v uplynulých letech  poskytli nejen přístřešek, ale i odpovědnou přípravu pro samostatný život celkem 36 mladistvým.  Za pomoci členek Klubu si naši svěřenci nacvičovali jednání s úřady, podpory se jim dostávalo při zajišťování zaměstnání, ale i  k jeho udržení. Aktuálně evidujeme 75% úspěšně socializovaných jedinců.

Provoz některých sociálních bytů byl postupně ukončen. V současné době si některé dětské domovy sociální byty zajišťují samy, my s nimi spolupracujeme a finančně přispíváme na rekonstrukce či vybavení těchto bytů. Našim klientům, kteří již žijí samostatně, a se kterými jsme stále v kontaktu, i nadále  pomáháme řešit určité životní obtíže, radíme jim při problémech, podporujeme je v dalším osobnostním rozvoji.

Kromě podpory bydlení se snažíme pomoci  podpořit všechny aktivity zaměřené na osobnostní rozvoj dětí z dětských domovů. Finančně přispíváme na  olympiády, sportovní hry, divadelní a hudební festivaly, které realizují dětské domovy. Podporujeme talentované děti z DD, kde přispíváme na jazykové pobyty či studium nejrůznějších oborů, včetně uměleckých.

 

Naše pomoc se během let rozšířila i na další  aktivity, jako jsou:

Podpora celodenního stacionáře pro handicapované děti a dospělé v Rakovníku, kterému přispíváme na materiál do chráněných dílen, na sportovní a ozdravné pobyty. Spolupracujeme s organizací, která pomáhá matkám s handicapovanými dětmi v jejich náročné každodenní práci. Podporujeme stacionář pro tělesně postižené děti v Berouně, kde přispíváme na hipoterapii, canisterapii, muzikoterapii, ale také jsme např. finančně přispěli na ortopedickou obuv pro tyto děti, či na pomoc psychologa. Naši pomoc využívají i děti ze sociálně slabých rodin, kde se finančně podílíme na realizaci zájmových kroužků a vzdělávání. Pomáháme azylovému domu v Plzni a v Krásné Lípě, kde opět přispíváme na  vzdělávání dětí, nebo realizujeme kurzy vaření a stolování pro matky s dětmi. Finančně podporujeme programy v OS Sluneční paprsek nebo NF Slunce pro všechny.

 

 

Věříme, že se nám podaří oslovit ty správné osobnosti a organizace, a že se nám podaří pro naše projekty získat dostatečnou podporu.

Pokud jsme snad oslovili také Vás a máte možnost a zájem pomoci, prosím, kontaktujte nás maile či telefonicky. Pokud se snad chcete stát registrovaným členem KLUBU, můžete vyplnit přihlášku a zaslat na uvedenou kontaktní adresu.

Za Vaše rozhodnutí podpořit naše projekty děkují členky  Klubu přátel dětí DD.